Artikel 1: begripsbepaling

Reisorganisator:
Afric@Safiri

Reisovereenkomst:
De reisovereenkomst is een schriftelijke en/of mondelinge overeenkomst tussen Afric@Safiri en de Reiziger. Deze gaat over een met toerisme verbandhoudende dienst aangeboden en als zodanig omschreven door Afric@Safiri op haar website of in een publicatie.

Reiziger:
De klant van Afric@Safiri degene voor wie een reis is geboekt bij Afric@Safiri Of iemand die onder verderop omschreven voorwaarden als vervanger van de oorspronkelijke reiziger meegaat.

Artikel 1.2:
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten gemaakt door Afri@ Safiri en de reiziger.

Artikel 1.3:
De bedragen overeengekomen in de reisovereenkomst zijn inclusief BTW.

Artikel 2: totstandkoming en inhoud overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van Afric@Safiri.

Artikel 2.1:
Het aanbod van Afric@Safiri is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden gewijzigd. Wijziging dient uiterlijk in 8 kantooruren na aanvaarding te gebeuren onder opgaaf van redenen. Wijziging in de reissom is toegestaan mits onder voorwaarden omschreven in artikel 4.

Artikel 2.3
De reiziger verstrekt alle benodigde en gevraagde gegevens omtrent de (mede)reizigers aan Afric@Safiri. Dit gebeurt bij boeking en uiterlijk bij het sluiten van de reisovereenkomst. Ook vermeldt de reiziger bijzonderheden over de hoedanigheid en de samenstelling omtrent de reiziger(s), die van belang zijn voor het goed uitvoeren van de reis door Afric@Safiri.

Artikel 2.4
Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. De (andere)reiziger(s) is (zijn) voor hun eigen deel aansprakelijk.

Artikel 2.5
De overeengekomen reis zoals omschreven in de definitieve reisovereenkomst is geldig. Deze is ondertekend door een vertegenwoordiger van Afric@Safiri en de reiziger. Kennelijke fouten en vergissingen in een publicatie binden Afric@Safiri niet.

Artikel 2.6
Op medische gronden kunnen aanpassingen en/of toevoegingen aan de door Afric@Safiri aangeboden reis worden verlangd. (Medische essenties) Afric@Safiri zal een reële inspanning leveren om deze aanpassingen en/of toevoegingen te realiseren. Tenzij dit in alle redelijkheid niet kan worden gedaan. Medische essenties kunnen alleen uitgevoerd en verwacht worden met de nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Afric@Safiri. Ook andere wijzigingsverzoeken, dan op medische gronden, (andere essenties) gedaan na het definitief overeenkomen van de reis kan in rekening gebracht worden door Afric@Safiri.
Afric@Safiri heeft recht om € 50, -- (medische essenties) of € 60, -- (andere essenties) onkostenvergoeding per boeking te vragen om de aan de aanpassing of toevoeging verbonden organisatiekosten in rekening te brengen. Ook kan Afric@Safiri communicatiekosten en onkosten, in rekening gebracht door bij de reis betrokken dienstverleners, in rekening brengen bij de reiziger.

Artikel 2.7
Voor reizen inclusief vervoer zijn vertrek- en aankomstdagen als hele dagen gerekend. Definitieve vertrek en aankomsttijden worden vermeld in de reisbescheiden. Afric@Safiri kan alleen om gerechtvaardigde redenen en binnen redelijke grenzen van deze tijden afwijken.

Artikel 3: Reisbescheiden
De benodigde reisbescheiden zal uiterlijk tien dagen voor de vertrekdatum in het bezit zijn van de reiziger tenzij om gerechtvaardigde redenen anders aangegeven door Afric@Safiri.

Artikel 4: Annulering door de reiziger

Indien een overeenkomst wordt geannuleerd zijn voor iedere reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten, annuleringskosten verschuldigd.
Bij annulering tot 60 dagen voor de datum van vertrek: de aanbetaling
Bij annulering vanaf de 60ste dag (inclusief) tot de 28ste dag voor vertrek: 50% van de reissom
Bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 14ste dag voor vertrek: 75% van de reissom
Bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) voor vertrek: 100% van de reissom
Bij annulering vanaf de 10e dag voor vertrek of later: de volle reissom

Artikel 4.1
Bij sommige onderdelen van de reis bijvoorbeeld lijndienstvluchten of sommige accommodaties kunnen afwijkende annuleringsbepalingen gelden. Deze moeten op een duidelijke manier zijn aangegeven door Afric@Safiri.

Artikel 4.2
Als binnen een groep een reiziger annuleert en de overige leden van de groep willen een nieuwe overeenkomst, die geldt voor dezelfde periode en dezelfde reis, dan wordt voor de overblijvende reiziger(s) een nieuwe overeenkomst met een nieuwe overeenkomstige prijs gemaakt. 

Artikel 4.3
Annulering door de reiziger wordt alleen tijdens kantooruren zoals aangegeven op de website in behandeling genomen.

Artikel 5: Opzegging door Afric@Safiri

Afric@Safiri heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, als het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal vermeldt in de prijslijst. De opzegging dient 50 dagen voor vertrek bekend gemaakt te worden aan de reiziger.

Artikel 6: Wijziging eventueel gevolgd door opzegging door Afric@Safiri

Afric@Safiri heeft het recht om de reisovereenkomst op een of meerdere punten te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. Deze omstandigheden zijn van zodanige aard dat Afric@Safiri in alle redelijkheid zich niet meer kan binden aan de reissom en/of reisovereenkomst. Als de schade voortkomt uit het feit dat de reiziger de wijziging veroorzaakt, dan komt de schade voor zijn rekening. Is Afric@Safiri de veroorzaker van de wijziging dan komt de schade voor rekening van Afric@Safiri. Indien de wijziging veroorzaakt wordt door noch de reiziger noch Afric@Safiri, dragen beide partijen ieder hun eigen schade.

Artikel 6.1
Afric@Safiri moet de reiziger binnen twee werkdagen, nadat de gewichtige omstandigheden zijn ingetreden, de reiziger een alternatief aanbod voorleggen. Deze verplichting vervalt, indien de reiziger de oorzaak van de wijziging is. De reiziger kan het alternatief aanbod weigeren.

Artikel 6.2
Het alternatieve aanbod dient op zijn minst gelijkwaardig te zijn met de eerder overeengekomen reisovereenkomst. De gelijkwaardigheid moet worden beoordeeld met objectieve maatstaven zoals gelijkwaardige accommodatie op een gelijkwaardige gelegen plaats.
Verder moet Afric@Safiri rekening houden met de bijzonderheden, persoonlijke omstandigheden en eigenschappen van de reiziger(s) opgegeven en bevestigd in de reisovereenkomst.

Artikel 6.3
Als de reiziger het niet eens is met het alternatief aanbod en het hem tot nadeel van meer dan geringe nadeel strekt moet de reiziger het binnen 3 werkdagen na ontvangst van het bericht van de wijziging kenbaar maken. In dat geval heeft Afric@Safiri het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Afric@Safiri moet van dit recht gebruik maken binnen 7 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de wijziging door de reiziger. De reiziger heeft in dat geval recht op kwijtschelding of teruggave van de reissom (of, indien de reis reeds ten dele is genoten, op teruggave van een evenredig deel daarvan) binnen twee weken.

Artikel 6.4
Afric@Safiri hoeft de door de reiziger geleden schade niet te vergoeden als er sprake is van overmacht omschreven in artikel 16, waaronder overboeking niet is inbegrepen.

Artikel 6.5
Indien na vertrek Afric@Safiri merkt dat een belangrijk gedeelte van de diensten, waarop de reisovereenkomst betrekking heeft, niet kan worden verleend vanwege gewichtige omstandigheden, zal Afric@Safiri voor passende alternatieven zorgen, zodat de reis gecontinueerd kan worden.
Gaat de reiziger om deugdelijke redenen hier niet mee akkoord, dan zorgt Afric@Safiri voor vervoer dat de reiziger terugbrengt naar de plaats van vertrek.

Artikel 6.6
Als er schade voor de reiziger is, die voortkomt uit de wijziging. Dan is deze schade voor rekening van Afric@Safiri. Echter dit geldt alleen wanneer de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst Afric@Safiri volgens artikel 16 is toe te rekenen.
Afric@Safiri is verplicht de reiziger te informeren over een door hem doorgevoerde wijziging in de vertrektijd. Voor de terugreis is deze verplichting niet geldig voor reizigers die alleen hebben geboekt voor vervoer en/of van wie het verblijfsadres niet bekend is.

Artikel 7: Hulp en bijstand

Afric@Safiri is, naar gelang de omstandigheden, verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, wanneer de reis niet verloopt volgens de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. Hieruit voortkomende kosten zijn voor Afric@Safiri. Dit geldt alleen indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst Afric@ Safiri overeenkomstig artikel 17 is toe te rekenen. Als de reiziger de oorzaak is, is Afric@Safiri tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem verwacht kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor rekening van de reiziger.

Artikel 7.1
Als de reis niet verloopt zoals de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. En de omstandigheden en gebeurtenissen die niet aan de reiziger en Afric@Safiri zijn toe te rekenen, neemt ieder zijn eigen schade voor eigen rekening. Voor Afric@ Safiri bestaat deze uit o.a. extra inzet van mensenkracht; voor de reiziger bestaat deze o.a. uit extra verblijf en repatriëringkosten.

Artikel 8: Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid Afric@Safiri

Wanneer Afric@Safiri op grond van artikel 16 aansprakelijk is voor de door de reiziger geleden schade, zal haar aansprakelijkheid beperkt c.q. uitgesloten zijn overeenkomstig de ter zake geldende internationale verdragen. Hij aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of annuleringskostenverzekering.

Artikel 8.1
Indien Afric@Safiri aansprakelijk is voor derving van reisgenot van de reiziger, bedraagt de vergoeding ten hoogste een reissom.

Artikel 8.2
Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van Afric@Safiri voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Afric@Safiri. In dat geval is zijn aansprakelijkheid onbeperkt.

Artikel 8.3
De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van Afric@Safiri gelden ook ten behoeven van werknemers van Afric@Safiri en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.

Artikel 9: verplichtingen van de reiziger

De reiziger(s) is/zijn verplicht toto naleving van alle aanwijzingen van Afric@Safiri ter bevordering van een goede uitvoering van de reis. Ook is/zijn hij/zij aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen. Dit is te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger. Iedere reiziger dient zich uiterlijk 24 uur voor het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis bij de reisleiding of de plaatselijke agent van Afric@Safiri te vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek. Ook is de reiziger zelf verantwoordelijk voor het herbevestigen van haar terugvlucht.

Artikel 9.1
De reiziger die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door Afric@Safiri van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten. Dit geldt als van Afric@Safiri in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger als en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Indien en voor zover de oorzaak van de uitsluiting de reiziger niet kan worden toegerekend, wordt hem restitutie van der reissom of een gedeelte daarvan verleent.

Artikel 10: Betaling

VZR Garant

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Afric@Safiri gebruik van de garantieregeling VZR Garant (www.vzr-garant.nl). U kunt dit controleren via de deelnemerspagina van de website van VZR Garant. Binnen de grenzen van de Garantieregeling (te vinden op de website van VZR Garant) is de garantie van VZR Garant van toepassing. In de Garantieregeling leest u op welk (reis)aanbod de garantie van VZR Garant exact van toepassing is en wat deze garantie inhoudt. Wanneer diensten door financieel onvermogen van Afric@Safiri niet worden verleend, kunt u contact opnemen met VZR Garant, gevestigd aan de Torenallee 20, 5617 BC te Eindhoven, Nederland, via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of +31 (0)85 13 07 630.

Artikel 10.1
De aanbetaling bedraagt 30% van de reissom. Het resterende bedrag dient uiterlijk 8 weken voor de vertrekdatum in het bezit te zijn van Afric@Safiri. Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. De reiziger wordt door Afric@Safiri schriftelijk op dit feit gewezen. Hij heeft dan alsnog 7 werkdagen de tijd om te betalen. Indien de betaling ook dan uitblijft, heeft Afric@Safiri het recht de reisovereenkomst te annuleren en de daarvoor annuleringskosten in rekening bij de reiziger te brengen.

Artikel 10.2
Indien de reisovereenkomst binnen 8 weken voor vertrek wordt afgesloten, gaat deze pas in op het moment dat de totale reissom in bezit is van Afric@Safiri. De reiziger moet de reissom gelijk betalen.

Artikel 11. Reissom

De reissom is per persoon tenzij anders aangegeven. Hierbij zijn inbegrepen de diensten en voorzieningen vermeld door Afric@Safiri.

Artikel 11.1
Afric@Safiri heeft de reissom gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze bekend waren ten tijd van het uitgeven van de prijslijst of offerte.

Artikel 11.2
Zolang de reissom niet is betaald, heeft Afric@Safiri het recht om tot 20 dagen voor de aanvang van de reis de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten (inclusief brandstofkosten), de verschuldigde heffingen en de toepasselijke wisselkoersen. Afric@Safiri zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend. 

Artikel 11.3
Na tijdige betaling zal Afric@Safiri gedurende het tijdvak vanaf 8 weken voor de dag van vertrek de reissom niet wijzigen. Uitsluitend in geval van extreme verhoging van de brandstofkosten kan Afric@Safiri tot 20 dagen voor de dag van vertrek van de bepaling met goede uitleg afwijken.

Artikel 11.4.
De reiziger heeft het recht een verhoging van de reissom als bedoelt in het vorige omschreven subartikel af te wijzen. Hij moet -op straffe van verval- van dit recht gebruik maken binnen drie werkdagen na ontvangst van de mededeling van de verhoging. Indien de reiziger de reissomverhoging afwijst, heeft Afric@Safiri het recht de overeenkomst op te zeggen.
Afric@Safiri moet -op straffe van verval- binnen 7 werkdagen na ontvangst door de reiziger van de mededeling over de verhoging van dit recht gebruik maken. Alsdan heeft de reiziger recht op kwijtschelding of onmiddellijke teruggaven van reeds betaalde gelden. Valt de prijsverhoging binnen acht weken voor vertrek gelden de annuleringsvoorwaarden omschreven in artikel 9.

Artikel 12: rente en incassokosten

De reiziger die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens Afric@Safiri heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag een rente verschuldigd van 1% over iedere maand of gedeelte van een maand der vertraging. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het gevorderde, met een minimum van € 100, --, tenzij dit bedrag, de incassowerkzaamheden in aanmerking nemende, onbillijk is.

Artikel 13: informatie

Afric@Safiri zal acht weken voor vertrek de algemene informatie over noodzakelijke formaliteiten inzake visa, paspoort verstrekken. De reiziger zelf is verantwoordelijk voor het inwinnen van de noodzakelijke aanvullende informatie bij de desbetreffende instanties. En tevens tijdig voor vertrek nagaan of de eerder verkregen informatie niet verouderd is.

Artikel 13.1
De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het verzorgen en in het bezit zijn van de juiste reisdocumentatie en inentingen. Afric@ Safiri kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Artikel 13.2
Afric@ Safiri zal de reiziger er op wijzen dat een goede reis en annuleringsverzekering een vereiste zijn. Mocht de reiziger in problemen komen en geen goede verzekeringen hebben afgesloten is Afric@Safiri hiervoor en voor de gemaakte kosten niet aansprakelijk.

Artikel 14: wijzigen door de reiziger

Na het bevestigen van de reisovereenkomst kan de reiziger een verzoek tot wijziging indienen. Tot 6 weken voor vertrek zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk worden aangebracht en in dat geval schriftelijk door Afri@Safiri worden bevestigd. Hiervoor geldt de voorwaarde dat de reiziger de gewijzigde reissom voldoet. Bovendien betaalt de reiziger de € 60,-- wijzigingskosten en de eventueel in rekening gebrachte communicatiekosten.

Artikel 14.2
Over het wijzigingsverzoek zal zo spoedig mogelijk worden beslist. Afric@Safiri brengt de reiziger schriftelijk op de hoogte. Een eventuele afwijzing zal met redenen uitgelegd worden. Indien de reiziger geen reactie geeft zal de reis volgens de oorspronkelijke overeenkomst worden uitgevoerd.

Artikel 14.3
Vanaf zes weken voor vertrek zal wijziging in het algemeen niet meer mogelijk zijn.

Artikel 15: in-de-plaatsstelling

Tot acht weken voor vertrek kan de reiziger zich laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:
De vervanger voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden
De voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze in-de-plaatstelling.

Artikel 15.2
De hoofdboeker, de reiziger en de vervanger zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover Afric@Safiri voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de wijzigings- en communicatiekosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.

Artikel 16: aansprakelijkheid en overmacht

Afric@Safiri is verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. Afric@Safiri is niet aansprakelijk voor activiteiten, die ter plaatse zijn geboekt door de reiziger. Verder zal Afric@Safiri de reiziger wijzen op de risico’s van reizen in Afrika. Voor eventuele ongelukken met auto’s en wilde dieren tijdens de reis, draagt Afric@Safiri geen aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid. Deze zijn voor eigen risico van de reiziger.

Artikel 16.1
De reiziger is verplicht ter plekke aan de door Afric@Safiri ingehuurde dienstverlener te melden, als de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachting in de reisovereenkomst.

Artikel 16.2
Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de door de overeenkomst redelijkerwijs opgewekte verwachtingen is Afric@Safiri verplicht de eventuele schade te vergoeden. Tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan Afric@Safiri toe te rekenen is noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikt maakt, omdat:
De tekortkoming in de uitvoering toe te rekenen is aan de reiziger
de tekortkoming in de uitvoering niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken, of
De tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die Afric@Safiri of van degene van wiens hulp Afric@Safiri gebruik maakt met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen.
De tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht als in lid 3 van dit artikel

Artikel 16.3
Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden

Artikel 17: klachten

Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst als bedoeld in artikel 16, dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij de door Afric@Safiri ingehuurde dienstverlener te plekke en Afric@Safiri, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet binnen redelijke termijn wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis, moet deze onverwijld worden gemeld bij de Afric@Safiri of de vertegenwoordiging van Afric@Safiri.
Is deze niet aanwezig of bereikbaar, dan dient de reiziger onverwijld contact op te nemen met Afric@Safiri op de door Afric@Safiri voorgeschreven wijze. De communicatiekosten worden door Afric@Safiri, vergoed tenzij blijkt, dat deze redelijkerwijs niet hadden behoeven te worden gemaakt.